Een lokaal ruilhandelsysteemPrivacy en toezicht

Privacy
Voor het functioneren van LETS Tiel zijn de volgende persoonsgegevens van de deelnemers nodig: naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Bij aanmelding vragen we toestemming om deze gegevens, met uitzondering van het adres, digitaal aan de LETS-deelnemers door te geven. Zij zijn dan zichtbaar voor alle deelnemers, na inloggen op het voor niet-deelnemers afgeschermde deel van de website www.letstiel.nl. Het adres is slechts zichtbaar voor de desbetreffende deelnemer zelf en het bestuur van LETS Tiel.


Bij aanmelding wordt gevraagd een identiteitsbewijs te laten zien aan de administratie (een van de bestuursleden). Van dit identiteitsbewijs maakt LETS Tiel geen kopie.


Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van de LETS-deelnemers is het bestuur van LETS Tiel, dat bereikbaar is op het e-mailadres iemeel@letstiel.nl. Het bestuur van LETS Tiel geeft de persoonsgegevens van deelnemers niet door aan derden. De persoonsgegevens worden bewaard zolang de desbetreffende persoon deelnemer is van LETS Tiel. Zodra iemand zijn of haar lidmaatschap heeft opgezegd, worden de persoonsgegevens van de website verwijderd.

 

Eddy is als bestuurslid belast met de bescherming van persoonsgegevens.


Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen
Sinds 1 juli 2021 moeten verenigingen en stichtingen voldoen aan de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (zie wbtr.nl). Deze wet geeft criteria waar het bestuur aan moet voldoen op de volgende gebieden: goed bestuur en aansprakelijkheid, belet en ontstentenis, meervoudig stemrecht, tegenstrijdige belangen, en toezicht. LETS Tiel voldoet aan deze criteria.